7.2 Krank-Biyel Mekanizması

Makina tasarımında yoğun bir şekilde kullanılan bir başka mekanizmada krank-biyel mekanizmasıdır. Genel olarak bir dönme hareketini bir öteleme hareketine çevirmek için kullanıldığı gibi bir öteleme hareketini dönme hareketine çevirmek içinde kullanılabilir. Şekilde krank-biyel mekanizması, değişken açıları ve boyutları tanımlayan sabit parametreleri görülmektedir. Dört-çubuk mekanizmasında olduğu gibi, ölü konumlar krank ile biyelin aynı doğru üzerinde olduğu konumlardır. Krankın tam bir dönmesi için c eksantrikliğinin biyel ile krank uzunluklarının farkından az ve krankın en kısa uzuv boyutu olması gerekir. (yani c<(a3-a2) ve a3>a2 olmalıdır).

Krank biyel mekanizmasında strok (s) pistonun ölü konumlar arasında yaptığı öteleme mesafesi olup:

      

dur burada:

      s = Strok

     = a2/a3

      = c/a3

Eksantriklik sıfır ise( c = 0), krank biyel mekanizması santriktir ve bu durumda strok iki krank boyu olur (s = 2a2).

Bağlama açısı, , dört çubuk mekanizmasında verilmiş olan tanım ile aynı olup Şekilde görüldüğü gibidir. Bağlama açısının dik açıdan sapması krank-biyel mekanizmalarında daha önemli olup sürtünmeden dolayı kilitlenme (veya kasılma) ihtimali daha fazladır. Ayrıca bağlama açısının dik açıdan sapması kayar mafsala etki eden normal kuvveti artıracağından sürtünme kuvveti artacağından, önemli enerji kaybına neden olur. Herhangi bir krank açısına göre bağlama açısı:

a3cos=a2sin12-c (1)

Bağlama açısının dik açıdan maksimum sapmasını belirlemek için nun krank açısı 12 ye göre türevi alınır sıfıra eşitlenir. Denklem (1) den:

(2)

Bağlama açısının maksimum veya minimum değeri 12 = 900 veya 12 = 2700 olduğu konumlardır ve bu konumlarda bağlama açısının maksimum veya minimum değeri:

(3)

dir. Eğer c Şekilde görüldüğü gibi, pozitif ise bağlama açısı 12 = 2700 iken dik açıdan maksimum sapar. c negatif ise, en kritik bağlama açısı 12 = 900 konumundadır.

Eksantriklik sıfır ise (c=0), maksimum ve minimum bağlama açısı değerlerinin dik açıdan sapması eşit olup:

(4)

Bir örnek olması açısından, pistonlu pompalarda, krank-biyel oranının genellikle ¼ den az bir oran olması istenilir. Bu ise bağlama açısının dik açıdan sapmasını 14.480 den az bir değerde tutacaktır. Santrik bir krank biyelde krank boyu istenilen stroka bağlı olduğundan (a2 = s/2), bu oranın elde edilmesi için biyel boyunun büyütülmesi, dolayısı ile mekanizmanın daha fazla hacim kapsamasını gerektirir.

Dört çubuk mekanizması için açıklanmış olan bağlama açısı problemi gibi, krank-biyel mekanizmaları içinde benzer bir problem ortaya konabilir:

"Verilen bir strok, s, ve buna karşı gelen krank dönme açısını () sağlayan ve ayrıca bağlama açısı dik açıdan en az sapma gösteren krank biyel mekanizmasını bulun. "

Problemin yine iki kısmı bulunmaktadır. Birinci kısım, verilen strok (s) ve karşı gelen kol dönme açısını () sağlayan krank biyel mekanizmalarının bulunması ikinci kısım ise bu kinematik özellikleri sağlayan krank-biyel mekanizmaları arasından bağlama açısı dik açıdan en az sapma gösteren mekanizmanın bulunmasıdır.

Problemin birinci kısmı için strokun uzuv boyutları oranına bağlı olduğuna dikkat etmemiz gerekmektedir. Örneğin uzuv boyutlarını iki misli büyütür isek strok iki misli artacaktır. Bu dört çubuk mekanizmalarında kol dönme açıları için olmayan bir durumdur. Bu nedenle strok bir birim (s=1) olarak ele alınacak , sonuçta elde edilen krank ve biyel boyutları istenilen strok değeri ile çarpılarak gerçek olması gerekli boyutlar bulunacaktır.

Şekilde gösterilmiş olan ölü konumlar için vektör devre denklemi:

A0Be+BeAe+AeA0=0 (5)
A0Bf+BfAf+AfA0=0 (6)

veya kompleks sayılar kullanılarak

(7)
(8)

dır. Denklem (8) i denklem (7) den çıkarıp se-sf = s = 1 olarak alır isek:

(9)

olacaktır. ve = a2/a3 olarak tanımlar isek, denklem (8):

(10)

Olarak yazılabilir. Krankın tam bir dönme yapabilmesi için gerekli (yeterli değil) ||< 1 dir. Denklem (10) Z için çözüldüğünde:

(11)

elde edilir. Eğer bağımsız parametre olarak kabul edilir ise, nın değişik değerleri ile Z vektörünün uç noktası bir daire çizecektir (ka dairesi). Bu, mekanizmanın ölü konumunda Ae noktasının Be noktasına göre geometrik yeridir. Sabit döner mafsal ekseni ise Z(1+) vektörü ile tanımlanan farklı bir daire (ko dairesi) olacaktır. Her iki vektörde merkezi Be den geçen ve reel ekseni piston öteleme ekseni ile çakışan sabit koordinat eksenine göre çizilebilir. Şekilde bu daireler =1600 durumu için çizilmiştir.Be den çizilen herhangi bir doğru bu daireleri Ae ve Ao noktalarında kesecektir.

c, eksantriklik değeri ise:

      BeAo=BeAe+AeAo

olan vektörün sanal bileşeni olarak elde edilecektir. Bir kompleks sayıdan kompleks eşleniği çıkarılır ise, sanal kısmın iki katı olacağından bu vektör denkleminden:

(12)

elde edilir. Bu denklemde önceden tanımlanmış olan Z ve parametreleri kullanıldığında:

(13)

olacaktır. Denklem (11) den elde edilen Z değeri kullanıldığında:

(14)

olur. Bu durumda uzuv boyutları:

(15)
(16)

olacaktır. (14-16) denklemleri kullanılarak verilen krank dönme açısı ve stroku bir birim olan krank biyel mekanızmaları bağımsız parametresine göre elde edilmiştir ve sonsuz sayıda çözüm vardır. İstenildiğinde parametresi yerine eksantriklik, krank veya biyel boyu bağımsız parametre olarak kullanılabilir.

Problemin Geometrik olarak çözümü için:

Örnek

Stroku s=120 mm, buna karşı gelen krank dönme açısı =1600 olan ve krank uzunluğunun biyel uzunluğuna oranı, =0.5 olan krank-biyel mekanizmasını bulun.

Stroku bir birim alarak denklem (14), (15) ve (16) kullanılarak uzuv boyutları:

a2 = 0.47881, a3= 0.95762 ve c = 0.23523 olarak bulunur. s = 120 için ise a3= 114.91mm, a2 = 57.46mm ve c = 28.23mm olur.

Elde edilmiş olan bu mekanizma için minimum bağlama açısı değeri: min = 41.790 dir.

 

Örnek

Örnekde strok ve krank dönme açısı olan ancak krank uzunluğunun biyel uzunluğuna göre oranı tanımlanmıyarak, eksantrikliği c = 20 mm olması istenilen krank biyel mekanizması boyutlarını bulalım.

Birim stok için c = 20/120 = 0.16667 dir. Denklem (10) u için çözdüğümüzde:

(13)

olacaktır. c = 0.16667 ve =1600 için 2 = 0.325635 (= 0.5706) bulunur. (11) ve (12) numaralı denklemler kullanılarak a2= 0.48508 ve a3 = 0.85006 bulunur. s = 120 mm için c = 20mm , a2 = 58.21 mm ve a3 = 102.01mm olacaktır. Bu krank biyel mekanizması için minimum bağlama açısı değeri: min = 39.940. dikkat edilir ise, biyel uzunluğu veya krank uzunluğu önceden verilir ise, benzer bir yöntem kullanılabilir.

= /2 iken pozitif c değerleri için minimum bağlama açısı olacaktır ve değeri:

(15)

dir. Ayrıca, krankın tam dönme yapabilmesi için c+a <b veya c <b-a olmalıdır. Sınır şart olarak (c = b-a) alındığında min = 0 olur. Denklem (10), (11) ve (12) kullanılarak bu şartlar ölü konumlar rasında krank dönme açısı için sınırlar getirecektir:

(16)

ve      

olur. Denklem 15 i ve parametreleri ile yazdığımızda:

(17)

olacaktır. bağımsız parametre olduğundan, en küçük bağlama açısı değerinin maksimum olması için gerekli şart dır. Bu türevi sıfır yapan değerine = opt dersek, (17) denkleminin türevini alıp olur ise:

t2Q3+(1-t2)Q2-(t4+t2+1)Q+(1+t2)=0 (18)

denklemi elde edilir. Bu denklemde Q = (opt)2t2 ve t = tan(/2) dir. Denklem (18) in üç kökü:

(19)

Q pozitif olması gerektiğinden (= (opt)2t2 daima pozitiftir), Q2 çözüm değildir. Q3, değerinden =1/t2 elde edilir. Bu değere göre elde edilen mekanizmada bağlama açısının dik açıdan sapması maksimumdur ( cosmin=1) ve bu değerde optimum çözüm değildir. Q1 kökünden elde edilen opt değeri (1/t2, 1) aralığındadır ve bağlama açısının dik açıdan sapmasını en aza indirir. Bu değer:

(20)

dir ve aranılan çözüm tekdir.

Örnek

Stroku s=120 mm ve krank dönme açısı =1600 istenilmektedir. Bu kinematik özellikleri sağlayan ve en iyi bağlama açısı özelliklerine sahip krank biyel mekanizmasını bulun.

Denklem (20) den, opt=0.405185. (14), (15) ve (16) numaralı denklemler kullanılarak birim strok için uzuv boyutları: ac= 0.465542; a3= 1.14896 ; c= 0.377378 dir. s= 120 mm strok olduğunda ise:

      a2= 55.87 mm; a3= 137.88 mm ; c= 42.81 mm

Sonuç Mekanizma Şekilde görülmektedir. Mekanizmanın minimum bağlama açısı min= 42.80 dir.

Elde edilen sonuç ölü konumlar arası kol dönme açısına göre bulunabilir. Bu sonuçlar Kitapta Abak 2 de görülmektedir. Krank biyel mekanizması uzuv boyutları (a2, a3, c) ve opt değeri ile birlikte en küçük bağlama açısı değeri mmin krankın ölü konumlar arasında dönme açısına () göre verilmiştir. Abak 3 (Abak için kitaba bakınız) de ise tüm sonuçlar eksantrikliğin stroka oranı (c/s) ve ölü konumlar artasında kalan krank dönme açısına göre () verilmektedir (yatay eksen c/s olup lineer bir ölçekte değildir).

©es